Трговина људима – проблем савременог друштва

Трговина људима је облик модерног ропства и представља злоупотребу људског бића и повреду њихових основних људских права ради стицања материјалне користи. То се дешава употребом силе, претње, преваром, злоупотребом овлашћења или злоупотребом тешког положаја неке особе, отмицом или на неки други начин.

У трговину људима спадају:

 • Принудна проституција
 • Принудни рад/радна експлоатација
 • Принудна прошња
 • Принуда на вршење кривичних дела
 • Принудни брак
 • Принудни рад у кући
 • Трговина органима
 • Коришћења у оружаним сукобима
 • Трговина ради усвојења детета

Најчешће жртве трговине људима су:

 • Младе девојке, жене и деца
 • Сиромашне и незапослене особе
 • Особе које су већ биле изложене неком облику насиља
 • Особе које су склоне да поверују лажним обећањима

Трговина људима

Ко су трговци људима? Трговци људима могу да буду и мушкарци и жене а најчешће су то особе блиске жртвама, у које жртве имају поверење (родитељи, сродници, познаници, партнери, пријатељи али и непознате особе са којима жртва ступа у контакт).

Трговина људима функционише помоћу:

 • Особе која злоупотребљава поверење жртве
 • Новостечених познаника/пријатеља који обећавају посао, брак и безбрижну будућност
 • Огласа за примамљиве послове који нуде брзу и лаку зараду
 • Особе које су склоне да поверују лажним обећањима

Србија је земља порекла, транзита и дестинације жртава трговине људима којима се тргује у сврху принудног рада, принуде на просјачење, сексуалне екплоатације, принуде на вршење кривичних дела и друго.

Стицање статуса жртве трговине људима подразумева поступак идентификације који спроводи искључиво Центар за заштиту жртава трговине људима у Београду чиме се одређена особа идентификована као жртва трговине људима уводи у систем социјалне заштите.

Трговина људима

Сремска Митровица као Град је због свог географско-стратешког положаја важна тачка у целој земљи за борбу против трговине људима.

Са намером да се правовремено и свеобухватно одговори на проблем трговине људима у Републици Србији, у Сремској Митровици је дана 15.10.2013.године потписан МЕМОРАНДУМ О САРАДЊИ локалне мреже за борбу против трговине људима.

Стране потписнице меморандума су:

 • Центар за социјални рад „Сава“ Срем. Митровица
 • Градска управа за здравствену и социјалну и заштиту
 • Градска управа за образовање
 • Више Јавно тужилаштво Срем. Митровица
 • Национална служба за запошљавање – Филијала Срем. Митровица
 • Дом здравља Срем. Митровица
 • Црвени крст Срем. Митровица
 • Полицијска управа Срем. Митровица
 • Канцеларија за младе
 • Центар за економско унапређење Рома

Центар за социјални рад “Сава” у Сремској Митровица , као надлежна установа социјалне заштите на локалном нивоу, има улогу координатора Локалне мреже за борбу против трговине људима.

Према извештајима о раду Центра за социјални рад “Сава” у Сремској Митровици, у периоду од 2016. до 2019. године, евидентирано шест жртава трговине људима од којих су четири биле привремено збринуте у Сремској сигурној кући.

У 2018.години је градоначелник Сремске Митровице донео решење и формирању Тима за спровођење стратегије сузбијања трговине људима у граду Сремска Митровица

Рад Локалног тима – досадашње активности

Током претходног периода Локални тим имао је више састанака на локалном нивоу који су се реализовали кроз радне састанке у просторијама ЦСР „Сава“ Срем. Митровица, као и кроз пројектне активности у циљу подизања нивоа друштвене свести о проблему трговине људима.

Неке од пројектних активности су:

 • У сарадњи са Школском управом Сремска Митровица, у готово свим средњим и основним школама на територији града , одржане су трибине на тему борба против трговине људима
 • Превентивни рад са ромском популацијом, нарочито са децом у ромском насељу „Јалија“ и “Модран” – акценат у раду стављен је на ову популацију због опште познате чињенице да ромска традиција указује на често склапања малолетничких бракова иза којих може да постоји сумња на трговину људима
 • У сарадњи са Националном службом за запошљавање спроведено је информисање незапослених лица у оквиру обуке за активно тражење посла и клуба за тражење посла о проблему трговине људима у циљу радне експлоатације
 • Гостовање у већем броју ТВ емисија, локалних ТВ станица, чија тема је била борба против трговине људима
 • Дељење промотивног материјала
 • Обележавање светског дана борбе против трговине људима

Трговина људима

У циљу додатне едукације и унапређења квалитета рада професионалаца, спроведене су следеће активности:

 • “Едукацијом против трговине људима” –судскомедицински приступ жртвама трговине људима, предавање проф.др.Слободана Савића у Градској кући у Сремској Митровици
 • “Локалне заједнице у борби против трговине људима”- едукација у суорганизацији са НВО Атина (дводневна обука)