Trgovina ljudima – problem savremenog društva

Trgovina ljudima je oblik modernog ropstva i predstavlja zloupotrebu ljudskog bića i povredu njihovih osnovnih ljudskih prava radi sticanja materijalne koristi. To se dešava upotrebom sile, pretnje, prevarom, zloupotrebom ovlašćenja ili zloupotrebom teškog položaja neke osobe, otmicom ili na neki drugi način.

U trgovinu ljudima spadaju:

 • Prinudna prostitucija
 • Prinudni rad/radna eksploatacija
 • Prinudna prošnja
 • Prinuda na vršenje krivičnih dela
 • Prinudni brak
 • Prinudni rad u kući
 • Trgovina organima
 • Korišćenja u oružanim sukobima
 • Trgovina radi usvojenja deteta

Najčešće žrtve trgovine ljudima su:

 • Mlade devojke, žene i deca
 • Siromašne i nezaposlene osobe
 • Osobe koje su već bile izložene nekom obliku nasilja
 • Osobe koje su sklone da poveruju lažnim obećanjima

Trgovina ljudima

Ko su trgovci ljudima? Trgovci ljudima mogu da budu i muškarci i žene a najčešće su to osobe bliske žrtvama, u koje žrtve imaju poverenje (roditelji, srodnici, poznanici, partneri, prijatelji ali i nepoznate osobe sa kojima žrtva stupa u kontakt).

Trgovina ljudima funkcioniše pomoću:

 • Osobe koja zloupotrebljava poverenje žrtve
 • Novostečenih poznanika/prijatelja koji obećavaju posao, brak i bezbrižnu budućnost
 • Oglasa za primamljive poslove koji nude brzu i laku zaradu
 • Osobe koje su sklone da poveruju lažnim obećanjima

Srbija je zemlja porekla, tranzita i destinacije žrtava trgovine ljudima kojima se trguje u svrhu prinudnog rada, prinude na prosjačenje, seksualne ekploatacije, prinude na vršenje krivičnih dela i drugo.

Sticanje statusa žrtve trgovine ljudima podrazumeva postupak identifikacije koji sprovodi isključivo Centar za zaštitu žrtava trgovine ljudima u Beogradu čime se određena osoba identifikovana kao žrtva trgovine ljudima uvodi u sistem socijalne zaštite.

Trgovina ljudima

Sremska Mitrovica kao Grad je zbog svog geografsko-strateškog položaja važna tačka u celoj zemlji za borbu protiv trgovine ljudima.

Sa namerom da se pravovremeno i sveobuhvatno odgovori na problem trgovine ljudima u Republici Srbiji, u Sremskoj Mitrovici je dana 15.10.2013.godine potpisan MEMORANDUM O SARADNJI lokalne mreže za borbu protiv trgovine ljudima.

Strane potpisnice memoranduma su:

 • Centar za socijalni rad „Sava“ Srem. Mitrovica
 • Gradska uprava za zdravstvenu i socijalnu i zaštitu
 • Gradska uprava za obrazovanje
 • Više Javno tužilaštvo Srem. Mitrovica
 • Nacionalna služba za zapošljavanje – Filijala Srem. Mitrovica
 • Dom zdravlja Srem. Mitrovica
 • Crveni krst Srem. Mitrovica
 • Policijska uprava Srem. Mitrovica
 • Kancelarija za mlade
 • Centar za ekonomsko unapređenje Roma

Centar za socijalni rad “Sava” u Sremskoj Mitrovica , kao nadležna ustanova socijalne zaštite na lokalnom nivou, ima ulogu koordinatora Lokalne mreže za borbu protiv trgovine ljudima.

Prema izveštajima o radu Centra za socijalni rad “Sava” u Sremskoj Mitrovici, u periodu od 2016. do 2019. godine, evidentirano šest žrtava trgovine ljudima od kojih su četiri bile privremeno zbrinute u Sremskoj sigurnoj kući.

U 2018.godini je gradonačelnik Sremske Mitrovice doneo rešenje i formiranju Tima za sprovođenje strategije suzbijanja trgovine ljudima u gradu Sremska Mitrovica

Rad Lokalnog tima – dosadašnje aktivnosti

Tokom prethodnog perioda Lokalni tim imao je više sastanaka na lokalnom nivou koji su se realizovali kroz radne sastanke u prostorijama CSR „Sava“ Srem. Mitrovica, kao i kroz projektne aktivnosti u cilju podizanja nivoa društvene svesti o problemu trgovine ljudima.

Neke od projektnih aktivnosti su:

 • U saradnji sa Školskom upravom Sremska Mitrovica, u gotovo svim srednjim i osnovnim školama na teritoriji grada , održane su tribine na temu borba protiv trgovine ljudima
 • Preventivni rad sa romskom populacijom, naročito sa decom u romskom naselju „Jalija“ i “Modran” – akcenat u radu stavljen je na ovu populaciju zbog opšte poznate činjenice da romska tradicija ukazuje na često sklapanja maloletničkih brakova iza kojih može da postoji sumnja na trgovinu ljudima
 • U saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje sprovedeno je informisanje nezaposlenih lica u okviru obuke za aktivno traženje posla i kluba za traženje posla o problemu trgovine ljudima u cilju radne eksploatacije
 • Gostovanje u većem broju TV emisija, lokalnih TV stanica, čija tema je bila borba protiv trgovine ljudima
 • Deljenje promotivnog materijala
 • Obeležavanje svetskog dana borbe protiv trgovine ljudima

Trgovina ljudima

U cilju dodatne edukacije i unapređenja kvaliteta rada profesionalaca, sprovedene su sledeće aktivnosti:

 • “Edukacijom protiv trgovine ljudima” –sudskomedicinski pristup žrtvama trgovine ljudima, predavanje prof.dr.Slobodana Savića u Gradskoj kući u Sremskoj Mitrovici
 • “Lokalne zajednice u borbi protiv trgovine ljudima”- edukacija u suorganizaciji sa NVO Atina (dvodnevna obuka)