О нама

Центар за социјални рад „Сава“ у Сремској Митровици је један међу десет првооснованих Центара на територији Републике Србије.

Основан је Одлуком скупштине општине 2. октобра 1961. године, а почео је са радом 1. јануара 1962. године.

Од тада па до данас је развијао различите програме подршке корисницима и обезбеђивао права, како из делокруга јавних овалашћења тако и права која су финансирана из буџета локалне самоуправе.
Делатност социјалне заштите, коју обавља Центар је од посебног друштвеног интереса а утврђена је:

 1. Законом о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана (новчана давања, додатак за помоћ и негу другог лица, увећан додатак за помоћ и негу другог лица, смештај у установе социјалне заштите или у другу породицу, оспособљавање за рад-рехабилитација, услуге социјалног рада…)
 2. Породичним законом (усвојење, старатељство, одређивање личног имена, посредовање у поступку развода брака, давање мишљења Суду у поступцима заштите права детета, вршења родитељског права, насиље у породици…)
 3. Законом о финансијској подршци породицама са децом.
 4. Законом о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривично-правној заштити малолетних лица.
 5. Законом о прекршајима (рад са малолетним починиоцима прекршаја)
 6. Законом о ванпарничном поступку.
 7. Одлука о правима у области социјалне заштите и социјалне сигурност и грађана на територији Града Сремска Митровица.

Центар на локалном нивоу сарађује са локалном самоуправом, ПУ- Сремска Митровица, Судом, свим основним и средњим школама, школом за специјално васпитање и образовање „Радивој Поповић“, Дневним боравком за децу, омладину и одрасле са поремећајем у психофизичком развоју, здравственим установама, месним заједницама, верским организацијама, са свим друштвеним и приватним предузећима, Црвеним крстом, разним удружењима грађана, невладиним организацијама итд.

Организацију Центра чине:
 • директор
 • организационе јединице Центра
 • стручна и саветодавна тела

Директор своју функцију обавља са управним и надзорним одбором и руководиоцима Служби

Организацију Центра чине:
 • директор
 • организационе јединице Центра
 • стручна и саветодавна тела

Директор своју функцију обавља са управним и надзорним одбором и руководиоцима Служби

У Центру се процес рада организује преко организационих јединица:

 1. Служба за управно-правне послове
 2. Служба за заштиту деце и младих
 3. Служба за заштиту одраслих и старих
 4. Служба за финансијско-административне и техничке послове
 5. Служба за локалне услуге

Радом службе за управно-правне послове, службе за заштиту деце и омладине и службе за заштиту одраслих и старих руководе руководиоци које именује директор.

Радом осталих служби непосредно руководи директор.

Послови, односно радни задаци који се обављају у оквиру појединих служби, ближе су одређени актом о унутрашњој организацији са описом послова и систематизацијом.


Центар стиче средства:
 • из Буџета Републике
 • из Буџета Града

што показује да је буџетски корисник и да се финансира из буџетских средстава.