Служба за заштиту одраслих и старих

Центар за социјални рад је установа у којој се одлучује о остваривању права из области социјалне заштите, али такође у којој се одлучује о коришћењу услуга Републикe Србијe, аутономнe покрајинe и локалнe самоуправe. У оквиру Центра за социјални рад „Сава“ у Сремској Митровици, функционише четири службе од којих је једна Служба за заштиту одраслих и старих лица.

Рад Службе је организован тако да су нам услуге доступне 24 часа, а службу чине четири стручна радника и то три социјална радника и један психолог, док се по потреби укључују два правника из службе за управно – правне послове.

Категорија одраслих лица обухвата пунолетна лица од навршених 26 година живота до навршених 65 година, док се лица старија од 65 година налазе у категорији старих.

У Служби за заштиту одраслих и старих , корисници могу да остваре права на услуге социјалне заштите уколико је њихово благостање, безбедност и продуктиван живот угрожен услед старости, инвалидитета, болести, породичних и других околности, а нарочито ако им прети опасност да ће постати или ако су постали жртве самозанемаривања, занемаривања, насиља у породици, експлоатације или трговине људима, другим речима, ако су:

 • Одрасла и остарела лица која су лишена пословне способности или која су у поступку лишења пословне способности
 • Лица којима је неопходна старатељска заштита
 • Одрасла и остарела хронично оболела или инвалидна лица
 • Одрасла или остарела лица са асоцијалним понашањем
 • Остарела лица без породичне заштите
 • Остарела лица без средстава за живот
 • Одрасла и остарела лица са породичним проблемима
 • Жртве насиља у породици или трговине људима
 • Лица у стању социјалне потребе у било ком смислу
Поступак лишења пословне способности

Уколико је због интелектуалних тешкоћа, душевног обољења, болести зависности или старости, процењено да корисник није у могућности да самостално одлучује о својим правима и интересима, Центар за социјални рад може да покрене поступак за лишење пословне способности које може да буде потпуно или делимично.

Осим Центра, овај поступак код надлежног суда могу да покрену и сродници корисника који са њим живе у домаћинству, родитељи и деца, али и тужилаштво.

Стављање под старатељство

У Служби за заштиту одраслих и старих корисника се одлучује о постављању привременог или сталног старатеља, када се процени да је потребна таква заштите корисника. Поступак старатељства и привременог старатељства се покреће по службеној дужности, а на иницијативу сродника или особа која имају сазнања о кориснику, одлуке стручног радника или сазнања друге службе у оквиру функционисања Центра, Основног суда, Тужилаштва, здравствене установе, установе за смештај лица и других институција које имају информације о кориснику.

На основу свих прикупљених података, Центар спроводи поступак, врши процену будућих старатеља и доноси одлуку о стављању под старатељство.

За лице које се ставља под старатељство, потребно је приложити следећу документацију:

 • Фотокопију личне карте
 • Извод из матичне књиге рођених
 • Извод из књиге држављана
 • Потврда о приходима и имовини
 • Лекарска документација

Која документа су потребна да би неко био старатељ?

 • Фотокопија личне карте
 • Извод из матичне књиге рођених
 • Извод из књиге држављана
 • Потврда о приходима
 • Потврда Полицијске управе да лице није осуђивано – извод из казнене евиденције
 • Потврда да се против лица не води кривични поступак и да није подигнута оптужница
 • Потврда да лице није лишено пословне способности
 • Потврда да лице није лишено родитељског права
 • Уверење лекара о здравственом стању
Друге услуге намењене одраслим и старим лицима

Од права и услуга у заједници које су намењене одраслим и старим лицима у стању социјалне потребе, у оквиру овог Центра, корисници могу остварити право на:

 • Новчана социјална помоћ
 • Новчана надокнада за помоћ и негу другог лица
 • Услуге Саветовалишта за брак и породицу
 • Услугу помоћи у кући намењену одраслим и старим корисницима
 • Услугу смештаја у прихватилиште за жртве насиља у породици и трговине људима – Сигурна сремска кућа
 • Једнократне новчане помоћи као и помоћи у натури, субвенције за огрев
Права из области социјалне заштите

Корисницима који нису у могућности да самостално и у природном окружењу задовоље своје потребе и учествују у активностима дневног живота у заједници, а чланови породице не могу да им пруже одговарајућу подршку, могу да остваре право на услугу смештаја, која може да се реализује као:

 1. Смештај у сродничку, хранитељску или другу породицу за одрасле и старије;
 2. Дом за смештај корисника;
 3. Прихватилиште;
 4. Друге врсте смештаја у складу са законом

Право из облести социјалне заштите у Служби за заштиту одраслих и старих, може да оствари лице које је држављанин Републике Србије, уколико:

 • Има телесне, интелектуалне, сензорне или менталне тешкоће или тешкоће у комуникацији, и када се, услед друштвених или других препрека, сусреће с функционалним ограничењима у једној или више области живота;
 • ако постоји опасност да ће постати жртва или ако јесте жртва самозанемаривања, занемаривања, злостављања, експлоатације и насиља у породици;
 • ако се суочава с тешкоћама због поремећених односа у породици, зависности од алкохола, дрога или других опојних средстава или због других облика друштвено неприхватљивог понашања и других узрока;
 • ако је жртва трговине људима;
 • ако је страни држављанин и лице без држављанства у потреби за социјалном заштитом;
 • ако има потребе за домским смештајем и друге потребе за коришћењем социјалне заштите за које је процењено да је у његовом најбољем интересу овакав вид заштите