Служба за заштиту одраслих и старих

Центар за социјални рад је установа у којој се одлучује о остваривању права из области социјалне заштите, али такође у којој се одлучује о коришћењу услуга Републикe Србијe, аутономнe покрајинe и локалнe самоуправe. У оквиру Центра за социјални рад „Сава“ у Сремској Митровици, функционише четири службе од којих је једна Служба за заштиту одраслих и старих лица.

Рад Службе је организован тако да су нам услуге доступне 24 часа, а службу чине четири стручна радника и то три социјална радника и један психолог, док се по потреби укључују два правника из службе за управно – правне послове.

Категорија одраслих лица обухвата пунолетна лица од навршених 26 година живота до навршених 65 година, док се лица старија од 65 година налазе у категорији старих.

У Служби за заштиту одраслих и старих , корисници могу да остваре права на услуге социјалне заштите уколико је њихово благостање, безбедност и продуктиван живот угрожен услед старости, инвалидитета, болести, породичних и других околности, а нарочито ако им прети опасност да ће постати или ако су постали жртве самозанемаривања, занемаривања, насиља у породици, експлоатације или трговине људима, другим речима, ако су:

 • Одрасла и остарела лица која су лишена пословне способности или која су у поступку лишења пословне способности
 • Лица којима је неопходна старатељска заштита
 • Одрасла и остарела хронично оболела или инвалидна лица
 • Одрасла или остарела лица са асоцијалним понашањем
 • Остарела лица без породичне заштите
 • Остарела лица без средстава за живот
 • Одрасла и остарела лица са породичним проблемима
 • Жртве насиља у породици или трговине људима
 • Лица у стању социјалне потребе у било ком смислу

Поступак лишења пословне способности

Уколико је због интелектуалних тешкоћа, душевног обољења, болести зависности или старости, процењено да корисник није у могућности да самостално одлучује о својим правима и интересима, Центар за социјални рад може да покрене поступак за лишење пословне способности које може да буде потпуно или делимично.

Осим Центра, овај поступак код надлежног суда могу да покрену и сродници корисника који са њим живе у домаћинству, родитељи и деца, али и тужилаштво.

Стављање под старатељствои

У Служби за заштиту одраслих и старих корисника се одлучује о постављању привременог или сталног старатеља, када се процени да је потребна таква заштите корисника. Поступак старатељства и привременог старатељства се покреће по службеној дужности, а на иницијативу сродника или особа која имају сазнања о кориснику, одлуке стручног радника или сазнања друге службе у оквиру функционисања Центра, Основног суда, Тужилаштва, здравствене установе, установе за смештај лица и других институција које имају информације о кориснику.

На основу свих прикупљених података, Центар спроводи поступак, врши процену будућих старатеља и доноси одлуку о стављању под старатељство.

За лице које се ставља под старатељство, потребно је приложити следећу документацију:

 • Фотокопију личне карте
 • Извод из матичне књиге рођених
 • Извод из књиге држављана
 • Потврда о приходима и имовини
 • Лекарска документација

Која документа су потребна да би неко био старатељ?

 • Фотокопија личне карте
 • Извод из матичне књиге рођених
 • Извод из књиге држављана
 • Потврда о приходима
 • Потврда Полицијске управе да лице није осуђивано – извод из казнене евиденције
 • Потврда да се против лица не води кривични поступак и да није подигнута оптужница
 • Потврда да лице није лишено пословне способности
 • Потврда да лице није лишено родитељског права
 • Уверење лекара о здравственом стању

Друге услуге намењене одраслим и старим лицима

Од права и услуга у заједници које су намењене одраслим и старим лицима у стању социјалне потребе, у оквиру овог Центра, корисници могу остварити право на:

 • Новчана социјална помоћ
 • Новчана надокнада за помоћ и негу другог лица
 • Услуге Саветовалишта за брак и породицу
 • Услугу помоћи у кући намењену одраслим и старим корисницима
 • Услугу смештаја у прихватилиште за жртве насиља у породици и трговине људима – Сигурна сремска кућа
 • Једнократне новчане помоћи као и помоћи у натури, субвенције за огрев

Права из области социјалне заштите

Корисницима који нису у могућности да самостално и у природном окружењу задовоље своје потребе и учествују у активностима дневног живота у заједници, а чланови породице не могу да им пруже одговарајућу подршку, могу да остваре право на услугу смештаја, која може да се реализује као:

 1. Смештај у сродничку, хранитељску или другу породицу за одрасле и старије;
 2. Дом за смештај корисника;
 3. Прихватилиште;
 4. Друге врсте смештаја у складу са законом

Право из облести социјалне заштите у Служби за заштиту одраслих и старих, може да оствари лице које је држављанин Републике Србије, уколико:

 • Има телесне, интелектуалне, сензорне или менталне тешкоће или тешкоће у комуникацији, и када се, услед друштвених или других препрека, сусреће с функционалним ограничењима у једној или више области живота;
 • ако постоји опасност да ће постати жртва или ако јесте жртва самозанемаривања, занемаривања, злостављања, експлоатације и насиља у породици;
 • ако се суочава с тешкоћама због поремећених односа у породици, зависности од алкохола, дрога или других опојних средстава или због других облика друштвено неприхватљивог понашања и других узрока;
 • ако је жртва трговине људима;
 • ако је страни држављанин и лице без држављанства у потреби за социјалном заштитом;
 • ако има потребе за домским смештајем и друге потребе за коришћењем социјалне заштите за које је процењено да је у његовом најбољем интересу овакав вид заштите
Мере превенције против вируса Ковид-19
Помоћ за старије
Србија против трговине људима

Календар

ПОН
УТО
СРЕ
ЧЕТ
ПЕТ
СУБ
НЕД
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
Events for 1 Јул
Нема догађаја
Events for 2 Јул
Нема догађаја
Events for 3 Јул
Нема догађаја
Events for 4 Јул
Нема догађаја
Events for 5 Јул
Нема догађаја
Events for 6 Јул
Нема догађаја
Events for 7 Јул
Нема догађаја
Events for 8 Јул
Нема догађаја
Events for 9 Јул
Нема догађаја
Events for 10 Јул
Нема догађаја
Events for 11 Јул
Нема догађаја
Events for 12 Јул
Нема догађаја
Events for 13 Јул
Нема догађаја
Events for 14 Јул
Нема догађаја
Events for 15 Јул
Нема догађаја
Events for 16 Јул
Нема догађаја
Events for 17 Јул
Нема догађаја
Events for 18 Јул
Нема догађаја
Events for 19 Јул
Нема догађаја
Events for 20 Јул
Нема догађаја
Events for 21 Јул
Нема догађаја
Events for 22 Јул
Нема догађаја
Events for 23 Јул
Нема догађаја
Events for 24 Јул
Нема догађаја
Events for 25 Јул
Нема догађаја
Events for 26 Јул
Нема догађаја
Events for 27 Јул
Нема догађаја
Events for 28 Јул
Нема догађаја
Events for 29 Јул
Нема догађаја
Events for 30 Јул
Нема догађаја
Events for 31 Јул
Нема догађаја

Најчешћа питања

Ко има права на социјалну помоћ?

Право на новчану социјалну помоћ припада појединцу, односно породици, који својим радом, приходима од имовине или из других извора остварују приход мањи од износа новчане социјалне помоћи утврђеног законом.

Како остварити права на туђу негу и помоћ?

Право на додатак за помоћ и негу другог лица има лице коме је због телесног или сензорног оштећења, интелектуалних потешкоћа или промена у здравственом стању неопходна помоћ и нега другог лица да би задовољило своје основне животне потребе. Преко центра за социјални рад право остварују деца, одрасла и остарела лица која нису остварила пензиона примања и инострани пензионери.

Како постати хранитељска породица?

Поступак почиње подношењем захтева у центру за социјални рад. Потребно је проћи обуку за хранитеље након чега се стиче подобност за бављење хранитељством.

Шта је потребно за смештај у дому?

Потребно је прикупити документацију за смештај у дом и поднети захтев за смештај у центру за социјални рад. Захтев се подноси у месно надлежном центру (надлежност се одређује по адреси из личне карте), а смештај се може остварити у било којој установи за смештај у Републици Србији.

Како добити помоћ у кући?

Потребно је, у центру за социјални рад, поднети захтев за утврђивање права на помоћ у кући.