Породични смештај и смештај у установу социјалне заштите

Рад у Служби је конципиран на начин на који се кориснику обезбеђује што дужи останак у природној средини, пружајући им психосоцијалну подршку, активирајући све доступне ресурсе породице и заједнице и укљући их у услуге у заједници уколико се процени потреба за тим.

Уколико из било ког разлога није могућ останак корисника у природном окружењу, да ли због тешког здравственог стања, недостатка одговарајуће породичне заштите, или изричите мотивације и жеље за смештајем у дом, могуће је да се кориснику призна право на породични смештај или неки од облика институционалног збрињавања, тако да реализујемо:

 • Породични смештај одраслих и старих
 • Смештај у установу социјалне заштите, било да је реч о ургентном смештају када се корисници смештају у прихватилишта или прихватне станице или смештај у домове (геронтолошке центре, домове за старе, домове за лица са менталним тешкоћама, домови за инвалидна лица).

Хранитељске породице у које смештамо кориснике поседују општу подобност за бављење хранитељством и обучене су за пружање неге и бриге за ову категорију корисника.

Услуге домског смештаја за стара лица могу да пружају установе социјалне заштите, односно пружаоци услуга који су добили лиценцу за пружање тих услуга. То могу бити државне институције – Домови за старе, домови за инвалидна лица и лица са менталним сметњама, али и различити приватни пружаоци услуга, невладин сектор, хуманитарне и религијске организације и др. Сваки пружаоц услуге мора да задовољи одређене услове за рад које је прописало Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, односно да је добио лиценцу за рад.

Како да остварите право на смештај у дом за старе?

Покретање поступка за коришћење услуге се врши у центру за социјални рад. Право да поднесете захтев у Центру за социјални рад „Сава“ у Сремској Митровици имају корисници који имају пријављено место пребивалишта или боравишта на територији Града Сремска Митровица. Центар за социјални рад одлучује о коришћењу ове услуге и има рок од два месеца да реше по захтеву корисника. Стручни радници Службе за одрасла и стара лица центра за социјални рад ће извршити процену стања корисника, његово функционисање и потребе и утврдити право на смештај у неку од установа социјалне заштите.

Како да остварите право на смештај у дом за старе?

Такође, услуге домског смештаја могу и непосредно да се уговоре са пружаоцем услуге, где ће се такође вршити процена потреба корисника. Пре него што уђете у процедуру непосредног уговарања услуге, обавезно проверити да ли пружалац услуге има лиценцу за рад. Ово је од велике важности зато што лиценца за рад добијена од надлежног Министарства гарантује квалитет пружених услуга. Списак лиценцираних пружаоца услуга се налази на сајту Министарства, а такође информације о овим пружаоцима услуга можете добити и у центрима за социјални рад.

Која документацијаје потребна за реализацију смештаја у дом?

 • Захтев – који преузимате у надлежном центру за социјални рад или на овом сајту (прилог 1)
 • Извод из матичне књиге рођених
 • Извод из књиге држављана
 • Фотокопију здравствене књижице
 • Уверење ПИО Фонда да ли сте корисник пензије – добијате је у надлежној филијали ПИО
 • Уверење о имовном стању – добијате га у Служби за катастар ваше општине
 • Лекарска документација која подразумева налазе лекара специјалиста (интернисте, психијатра, неуролога), очитан РТГ-снимак плућа, лабораторијске налазе (налаз крви на хепатитис Б и Ц, всерман), и по потреби друге налазе са прописаном терапијом, отпусне листе уколико сте били хоспиталиовани.

Корисник има право да учествујете у планирању услуга

Приликом контаката са стручним радницима центра за социјални рад, па и приликом реализације смештаја у дом, корисник има право да активно учествујете у изради планова, jасно да изрази шта жели, какве су му навике, потребе и жеље.

Шта се обезбеђује услугом домског смештаја?

Услуга домског смештаја треба да обезбеди кориснику оптимално задовољење основних животних потреба, али и потреба за социјалним контактима, комуникацију са сродницима, различите културно-забавне садржаје прилагођене интересовањима и потенцијалима корисника.

Финансирање услуге

 • Целокупно финансира од средстава корисника (пензија, додатак за помоћ и негу другог лица, уштеђевина) или имовине корисника, када се на имовину корисника ставља хипотека као средство обезбеђења;
 • Уз учешће сродника, трећих лица или лица која су обавезна да учествују у издржавању, који могу у целости да улаћују трошкове смештаја или делимично, док би се други део исплаћивао или од средстава корисника или из Буџета Републике Србије;
 • У целости из Буџета Републике Србије, уколико корисник никаква примања нити поседујете имовину, а не постоје сродници нити трећа лица који би били у обавези да учествују у вашем издржавању.
Мере превенције против вируса Ковид-19
Помоћ за старије
Србија против трговине људима

Календар

ПОН
УТО
СРЕ
ЧЕТ
ПЕТ
СУБ
НЕД
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
Events for 1 Јул
Нема догађаја
Events for 2 Јул
Нема догађаја
Events for 3 Јул
Нема догађаја
Events for 4 Јул
Нема догађаја
Events for 5 Јул
Нема догађаја
Events for 6 Јул
Нема догађаја
Events for 7 Јул
Нема догађаја
Events for 8 Јул
Нема догађаја
Events for 9 Јул
Нема догађаја
Events for 10 Јул
Нема догађаја
Events for 11 Јул
Нема догађаја
Events for 12 Јул
Нема догађаја
Events for 13 Јул
Нема догађаја
Events for 14 Јул
Нема догађаја
Events for 15 Јул
Нема догађаја
Events for 16 Јул
Нема догађаја
Events for 17 Јул
Нема догађаја
Events for 18 Јул
Нема догађаја
Events for 19 Јул
Нема догађаја
Events for 20 Јул
Нема догађаја
Events for 21 Јул
Нема догађаја
Events for 22 Јул
Нема догађаја
Events for 23 Јул
Нема догађаја
Events for 24 Јул
Нема догађаја
Events for 25 Јул
Нема догађаја
Events for 26 Јул
Нема догађаја
Events for 27 Јул
Нема догађаја
Events for 28 Јул
Нема догађаја
Events for 29 Јул
Нема догађаја
Events for 30 Јул
Нема догађаја
Events for 31 Јул
Нема догађаја

Најчешћа питања

Ко има права на социјалну помоћ?

Право на новчану социјалну помоћ припада појединцу, односно породици, који својим радом, приходима од имовине или из других извора остварују приход мањи од износа новчане социјалне помоћи утврђеног законом.

Како остварити права на туђу негу и помоћ?

Право на додатак за помоћ и негу другог лица има лице коме је због телесног или сензорног оштећења, интелектуалних потешкоћа или промена у здравственом стању неопходна помоћ и нега другог лица да би задовољило своје основне животне потребе. Преко центра за социјални рад право остварују деца, одрасла и остарела лица која нису остварила пензиона примања и инострани пензионери.

Како постати хранитељска породица?

Поступак почиње подношењем захтева у центру за социјални рад. Потребно је проћи обуку за хранитеље након чега се стиче подобност за бављење хранитељством.

Шта је потребно за смештај у дому?

Потребно је прикупити документацију за смештај у дом и поднети захтев за смештај у центру за социјални рад. Захтев се подноси у месно надлежном центру (надлежност се одређује по адреси из личне карте), а смештај се може остварити у било којој установи за смештај у Републици Србији.

Како добити помоћ у кући?

Потребно је, у центру за социјални рад, поднети захтев за утврђивање права на помоћ у кући.