Помоћ у кући

Услугом помоћи у кући обезбеђује се подршка одраслим и старима у задовољењу свакодневних животних потреба, како би им се унапредио квалитет живота и превенирао одлазак у институцију. Корисници услуге најчешће се самоиницијативно опредељују за услугу или у консултацији са члановима породице.

Највећи број корисника услуге је смањене функционалне способности, без одговарајуће породичне подршке, због чега нису способни да живе без повремене или свакодневне подршке других особа. Корисници услуге су у највећем броју стари, док су одрасла лица корисници углавном уколико код њих постоји инвалидитет, ментални или физички, те их је услед недостатка других видова подршке, целисходно укључити у услугу.

Услуга помоћи у кући за одрасле и старије у Сремској Митровици успостављена је још Статутом Центра за социјални рад 1992. године када је постојала као посебно издвојена Служба помоћи у кући и неге, чијим радом је координирао њен руководилац – виша медицинска сестра. У оваквом облику, служба је постојала све до 2011. године, када је доношењем новог Закона о социјалној заштити дошло промене Статута Центра за социјални рад, али и до организационих промена у раду ове установе. Формирањем нове организационе јединице Службе локалних услуга, услуга помоћи у кући која се реализовала на територији града Сремска Митровица, постала је саставни део ове Службе.

Упоредо са овом услугом, 2008. године реализована је пројектна активност финансирана од стране Националне службе за запошљавање – јавни радови, када је услуга помоћи у кући проширена и на сеоске месне заједнице. Пројектима Покрајинског секретаријата, услуга помоћи у кући је наставила да се реализује и у сеоским месним заједницама, све док следеће године, Град Сремска Митровица није преузео финансирање услуге кроз Програм помоћ у кући у селу.

Услуга је дефинисана Одлуком о правима грађана из области социјалне заштите Града Сремска Митровица и препознато је њено финансирање у Одлуци о буџету Града, чиме је обезбеђена одрживост услуге. Дужи низ година, Центар за социјални рад „Сава“ Сремска Митровица је пример добре праксе јер је:

 • услуга има дугу историју свог постојања;
 • обезбеђена је одрживост услуге која је из пројектне активности прерасла у услугу са сталним финансирањем;
 • заснована је на међусекторској сарадњи, која омогућава и поспешује модел интегралне социјалне заштите;

Септембра 2016. године услуга „Помоћи у кући“ је лиценцирана. О коришћењу услуге помоћи у кући одлучују стручни радници услуге помоћи у кући који реализују услугу. Како је Одлуком Града о правима из области социјалне заштите дефинисано да се ова услуга пружа без накнаде, нису дефинисане процедуре и начин плаћања услуге, односно партиципација корисника. Степен подршке који је потребан корисницима, стручни радници одређују кроз примену различитих метода и техника процене, као и примењујући инструмент за одређивање степенаподршке – скалу за процену функционалне ефикасности корисника ( БСМ – скалу). На основу резултата процене, врши се израда индивидуалних планова услуге. Стручни радници службе процењују кроз редовне и ванредне поновне прегледе оправданост даљег пружања услуге, ревидирају и евентуално мењају индивидуалне планове.

Помоћ у кући обезбеђује се обављањем неопходних послова, као што су:

 • одржавање личне хигијене,
 • одржавање хигијене стана,
 • набавка намирница и припрема хране,
 • помоћ при узимању хране и храњење,
 • набавка лекова, плаћање рачуна, предаја поште и
 • друге услуге на захтев корисника.

Остарела и одрасла лица који су корисници услуге помоћи у кући, могу користити и друге услуге из области социјалне заштите коју пружа Служба за локалне услуге, односно Центар за социјални рад „Сава“ у Сремској Митровици, као и остваривати права из области социјалне заштите.

Права и услуге из надлежности локалне самоуправе, која корисници услуге помоћи у кући могу додатно користити су:

 • право на једнократну новчану помоћ,
 • опрема и превоз корисника приликом смештаја у установу социјале заштите,
 • привремени смештај у прихватилиште, односно прихватну станицу,
 • дневни боравак,
 • услуге Саветовалишта за брак и породицу,
 • социјално становање у заштићеним условима
 • услуге смештаја у прихватилиште за жртве насиља у породици.

Поред ових права и услуга, корисници услуге помоћи у кући могу остварити и права преко других служби Центра за социјални рад које врше јавна овлашћења, и то:

 • Право на новчану социјалну помоћ
 • Право на додатак за помоћ и негу другог лица, као и право на увећан додатак за помоћ и негу другог лица, посебну новчану накнаду;
 • Услуге процене и планирања;
 • Услуге смештаја – смештај у дом, сродничку или другу породицу;
 • Заштита од насиља у породици;
 • Предузимање мера породично-правне заштите.

Услугама помоћи у кући покривено је цело градско, приградско и сва сеоска насеља са територије Града Сремска Митровица.

Мере превенције против вируса Ковид-19
Помоћ за старије
Србија против трговине људима

Календар

ПОН
УТО
СРЕ
ЧЕТ
ПЕТ
СУБ
НЕД
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
Events for 1 Мај
Нема догађаја
Events for 2 Мај
Нема догађаја
Events for 3 Мај
Нема догађаја
Events for 4 Мај
Нема догађаја
Events for 5 Мај
Нема догађаја
Events for 6 Мај
Нема догађаја
Events for 7 Мај
Нема догађаја
Events for 8 Мај
Нема догађаја
Events for 9 Мај
Нема догађаја
Events for 10 Мај
Нема догађаја
Events for 11 Мај
Нема догађаја
Events for 12 Мај
Нема догађаја
Events for 13 Мај
Нема догађаја
Events for 14 Мај
Нема догађаја
Events for 15 Мај
Нема догађаја
Events for 16 Мај
Нема догађаја
Events for 17 Мај
Нема догађаја
Events for 18 Мај
Нема догађаја
Events for 19 Мај
Нема догађаја
Events for 20 Мај
Нема догађаја
Events for 21 Мај
Нема догађаја
Events for 22 Мај
Нема догађаја
Events for 23 Мај
Нема догађаја
Events for 24 Мај
Нема догађаја
Events for 25 Мај
Нема догађаја
Events for 26 Мај
Нема догађаја
Events for 27 Мај
Нема догађаја
Events for 28 Мај
Нема догађаја
Events for 29 Мај
Нема догађаја
Events for 30 Мај
Нема догађаја
Events for 31 Мај
Нема догађаја

Најчешћа питања

Ко има права на социјалну помоћ?

Право на новчану социјалну помоћ припада појединцу, односно породици, који својим радом, приходима од имовине или из других извора остварују приход мањи од износа новчане социјалне помоћи утврђеног законом.

Како остварити права на туђу негу и помоћ?

Право на додатак за помоћ и негу другог лица има лице коме је због телесног или сензорног оштећења, интелектуалних потешкоћа или промена у здравственом стању неопходна помоћ и нега другог лица да би задовољило своје основне животне потребе. Преко центра за социјални рад право остварују деца, одрасла и остарела лица која нису остварила пензиона примања и инострани пензионери.

Како постати хранитељска породица?

Поступак почиње подношењем захтева у центру за социјални рад. Потребно је проћи обуку за хранитеље након чега се стиче подобност за бављење хранитељством.

Шта је потребно за смештај у дому?

Потребно је прикупити документацију за смештај у дом и поднети захтев за смештај у центру за социјални рад. Захтев се подноси у месно надлежном центру (надлежност се одређује по адреси из личне карте), а смештај се може остварити у било којој установи за смештај у Републици Србији.

Како добити помоћ у кући?

Потребно је, у центру за социјални рад, поднети захтев за утврђивање права на помоћ у кући.