Социјално становање у заштићеним условима

У 2010. г. изграђен је стамбени објекат за социјално становање у заштићеним условима и усељене су 34 породице, а психолог Саветовалишта обавља улогу Саветника за социјално становање кроз обављање следећих послова:

 • старање о задовољавању потреба корисника,
 • праћење њихових потреба, утврђивање врсте подршке која је потребна поједином кориснику (породици),
 • пружање услуга из своје надлежности, сарађивање са другим службамаиорганизацијама у локалном окружењу ради обезбеђивања њихових услуга.

Социјално становање у заштићеним условима је обезбеђивање смештаја за социјално угрожене избеглице и интерно расељена лица и породице, као и социјално угрожена лица и породице из локалне заједнице, заинтересоване за овај вид стамбеног збрињавања, које се организује на подручју града Сремска Митровица, у посебним, за то предвиђеним објектима (у даљем тексту: објекти за социјално становање у заштићеним условима).

Објектима за социјално становање у заштићеним условима управља Центар за социјални рад и одговоран је за њихово наменско коришћење. Центар обезбеђује услуге социјалног радника, психолога и администрације.

Трошкови текућих поправки и одржавања објеката за социјално становање у заштићеним условима, финансирају се из буџета града Сремска Митровица.

Корисници стамбених јединица, не могу стећи право својине на стамбеним јединицама које користе.

Намена објеката за социјално становање у заштићеним условима не може се мењати, све док постоји стање социјалне потребе корисника. Уколико престане ова потреба, Град може променити намену објекта, али се он може користити искључиво за потребе социјалне заштите.

Право на смештај у објектима социјалног становања у заштићеним условима имају:

 1. социјално угрожена лица и породице до 6 чланова, које због физичких или менталних болести, хроничне болести или инвалидитета члана породице, не могу да обезбеде нормалне услове за живот,
 2. самохрани родитељи,
 3. стара лица – самци и парови, способни да живе самостално,
 4. домаћин зграде за социјално становање

Домаћин објекта за социјално становање је радно способно лице, члан социјално угрожене породице избеглица или социјално угрожене породице са територије града Сремска Митровица. Домаћинa бира Комисија, на основу стручног мишљења психолога Центра за социјални рад. Рад домаћина контролише Центар за социјални рад.

Права и обавезе домаћина, регулишу се уговором, који закључује са Центром за социјални рад.

Избор корисника и домаћина објекта обавља Комисија коју именује Градоначелник града Сремска Митровица, на период од 4 године.

Комисија има председника, 5 чланова и 5 заменика и састављена је од представника Центра за социјални рад и Градске управе.

Комисија за избор корисника и домаћина објекта за социјално становање у заштићеним условима, обавља следеће послове:

 • на предлог Центра за социјални рад, расписује Оглас за доделу на коришћење слободног стана и објављује га на огласној табли Центра и Градске управе,
 • разматра поднете пријаве,
 • утврђује предлог листе корисника и објављује га на огласној табли Центра и Градске управе,
 • разматра приспеле приговоре на предлог листе,
 • утврђује коначну листу и објављује је на огласној табли Центра и Градске управе,
 • предлаже Центру закључење уговора са корисницима, утврђеним коначном листом.

Листа корисника утврђује се на основу следећих критеријума:

1. Социо-економска угроженост

 • приход до нивоа социјалне сигурности 20 бодова
 • за приход до двоструког нивоа социјалне сигурности 10 бодова
 • за приход до висине просечног примањању Републици Србији 5 бодова

2. Године старости

 • једночлано или двочлано домаћинство старих лица 10 бодова (жене са навршених 60, а мушкарци са 65 година),

3. Самохрани родитељи са децом

 • породично домаћинство самохраног родитеља 20 бодова (самохраним родитељем сматра се родитељ који са децом рођеном у браку или ван брака живи у непотпуној породици, јер је други родитељ преминуо, непознат, или му је непознато пребивалиште односно боравиште дуже од 6 месеци, а очиглед- но је напустио дете, и када други родитељ не учествује у издржавању деце.)

4. Остале категорије посебно социјално угрожених породица

 1. По основу инвалидности и телесног оштећења пунолетног члана домаћинства За телесно оштећење:
  • телесно оштећење 80 – 100% 20 бодова
  • телесно оштећење 50 – 80 % 15 бодова
  • телесно оштећење до 50 % 10 бодова

  За инвалидност:

  • губитак радне способности 30 бодова
 2. Породично домаћинство са дететом телесно инвалидним или ментално ометеним у развоју
  • по породичном домаћинству 40 бодова
 3. Породично домаћинство са болесним чланом породице (малигна обољења, бронхијална и срчана астма, тешка опструк- тивна обољења плућа, активна туберкулоза, инфаркт срца, деком- пензована срчана обољења, трансплантација срца, цереброваскулар- ни инсулт, епилепсија, теже душевне болести, прогресивне нервно- мишичне болести, парезе и парализе, хемофилија, инсулин зависни дијабетес, хроничне бубрежне инсуфицијенције на дијализама, системске аутоимуне болести, хив и остеомијелитиси).
  • по породичном домаћинству 20 бодова
 4. Жртве породичног насиља
  • по породичном домаћинству 20 бодова
 5. Породично домаћинство са децом на редовном школовању
  • по ученику или студенту 10 бодова
 6. Стамбена угроженост (непостојање основних услова 10 бодова)

Корисници ће, са Центром за социјални рад, закључити уговор о међусобним правима и обавезама.

Кориснику престаје право на коришћење објекта социјалног становања у заштићеним условима у случају:

 • кад испуни услове за неки други облик социјалне заштите,
 • ако дође до промене у његовом породичном, радно правном и имовинско правном статусу, која је од утицаја на његово право на коришћење објекта социјалног становања у заштићеним условима ( у случају развода брака корисника, Центар закључује нови уговор са супружником који је преузео обавезу старања о деци),
 • ако ненаменски користи простор и опрему,
 • ако својим понашањем ремети утврђени кућни ред и тиме омета друге кориснике у несметаном коришћењу смештаја,
 • смрћу корисника или члана породичног домаћинства ( осим у случају кад по оцени Центра за социјални рад
Мере превенције против вируса Ковид-19
Помоћ за старије
Србија против трговине људима

Календар

ПОН
УТО
СРЕ
ЧЕТ
ПЕТ
СУБ
НЕД
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
Events for 1 Мај
Нема догађаја
Events for 2 Мај
Нема догађаја
Events for 3 Мај
Нема догађаја
Events for 4 Мај
Нема догађаја
Events for 5 Мај
Нема догађаја
Events for 6 Мај
Нема догађаја
Events for 7 Мај
Нема догађаја
Events for 8 Мај
Нема догађаја
Events for 9 Мај
Нема догађаја
Events for 10 Мај
Нема догађаја
Events for 11 Мај
Нема догађаја
Events for 12 Мај
Нема догађаја
Events for 13 Мај
Нема догађаја
Events for 14 Мај
Нема догађаја
Events for 15 Мај
Нема догађаја
Events for 16 Мај
Нема догађаја
Events for 17 Мај
Нема догађаја
Events for 18 Мај
Нема догађаја
Events for 19 Мај
Нема догађаја
Events for 20 Мај
Нема догађаја
Events for 21 Мај
Нема догађаја
Events for 22 Мај
Нема догађаја
Events for 23 Мај
Нема догађаја
Events for 24 Мај
Нема догађаја
Events for 25 Мај
Нема догађаја
Events for 26 Мај
Нема догађаја
Events for 27 Мај
Нема догађаја
Events for 28 Мај
Нема догађаја
Events for 29 Мај
Нема догађаја
Events for 30 Мај
Нема догађаја
Events for 31 Мај
Нема догађаја

Најчешћа питања

Ко има права на социјалну помоћ?

Право на новчану социјалну помоћ припада појединцу, односно породици, који својим радом, приходима од имовине или из других извора остварују приход мањи од износа новчане социјалне помоћи утврђеног законом.

Како остварити права на туђу негу и помоћ?

Право на додатак за помоћ и негу другог лица има лице коме је због телесног или сензорног оштећења, интелектуалних потешкоћа или промена у здравственом стању неопходна помоћ и нега другог лица да би задовољило своје основне животне потребе. Преко центра за социјални рад право остварују деца, одрасла и остарела лица која нису остварила пензиона примања и инострани пензионери.

Како постати хранитељска породица?

Поступак почиње подношењем захтева у центру за социјални рад. Потребно је проћи обуку за хранитеље након чега се стиче подобност за бављење хранитељством.

Шта је потребно за смештај у дому?

Потребно је прикупити документацију за смештај у дом и поднети захтев за смештај у центру за социјални рад. Захтев се подноси у месно надлежном центру (надлежност се одређује по адреси из личне карте), а смештај се може остварити у било којој установи за смештај у Републици Србији.

Како добити помоћ у кући?

Потребно је, у центру за социјални рад, поднети захтев за утврђивање права на помоћ у кући.