Саветовалиште за брак и породицу

Саветовалиште за брак и породицу је основано 06.06.2005. године и ова услуга је бесплатна.

*породична психотерапија је посебна услуга која се пружа у оквиру саветовалишта за брак и породицу ЦСР.

Породична терапија је психотерапијски приступ усмерен на промену односа унутар породице и промену у оквиру других интерперсоналних система, у циљу отклањања проблема који ометају функционисање породице и њених чланова. Породична терапија је психотерапијски приступ који је усмерен ка очувању и унапређењу породичног живота. Фокус терапијског процеса је на идентификацији породичних снага, сагледавању позитивних аспеката породичног система у целини, при чему се породична криза користи као прилика за учење, мењање и њено превазилажење.

Корисници услуге могу бити сви грађани, породице разних величина, конфигурација, веровања и култура.

Породична психотерапија има веома широку примену у различитим областима као што су здравствени систем,социјална заштита, образовање.

Породична психотерапија сврстава се, заједно са саветовањем и медијацијом у групу психосоцијалних услуга.

Породична терапија у ЦСР примењује се као класична породична психотерапија са паровима, породицама или појединцима усмерена на разрешавање проблема који ометају њихово функционисање и унапређењу квалитета породичног живота.

Принципи породичне терапије су: добровољност, одговорност, поверљивост, поштовање клијената, одговорност клијента за доношење одлука,оријентисаност на снаге и доношење одлука.

Услугу породичне психотерапије пружају породични психотерапеути, запослени у саветовалишту.

Терапијске сеансе се унапред заказују уз договор психотерапеута и клијената.

Начин располагања подацима о клијентима мора да буде строго усклађен са принципом поверљивости (закон о заштити података оличности и етички кодекс психотерапије). Не смеју се наводити имена клијената, имена деце, врста проблема због кога долазе, њихове адресе, бројеви телефона и сл.

Породице имају право да се не идентификују, те инсистирају на апсолутној анонимности, и у таквим ситуацијама породице имају право на услугу.

У саветовалишту су ангажована два стручна радника са високом стручном спремом и то дипл. Социјални радник и психолог. Социјални радник је завршио четворогодишњу едукацију из системске породичне терапије у институту за ментално здравље у београду. Психолог је завршила едукацију из медијације и стекла знања и вештине –медијатора.

Саветовалиште пружа консултативне, саветодавно-терапијске и услуге медијације. Без обзира на разлог доласка клијента, врсту проблема и индикације, са свима ће бити обављен разговор у складу са принципима савременог социјалног рада.

*У оквиру саветовалишта за брак и породицу, пружа се и услуга медијације. Медијација као начин разрешења сукоба показала се ефикасна и успешна у раду са:

  • породицама са поремећеним породичним односима, које желе и имају капацитете да сукобе разреше мирним путем.
  • родитељима којима је након бракоразводног спора потребна помоћ у постизању договора око виђања деце.
  • породицама са старим и одраслим члановима који су у сукобу због имовинских и новчаних питања.
  • родитељима у превазилажењу развојних проблема деце, са посебним акцентом на проблеме у адолесценцији.
  • индивидуалног саветодавног рада са жртвама насиља у породици, на пружању помоћи да превазиђу трауме настале као последица насиља, на изграђивању самопоуздања и самопоштовања.

У циљу промоције хуманих вредности као и јачања друштвене свести о потреби квалитетније и обухватније подршке савременој породици, саветовалиште сарађује са институцијама у заједници, као и са друштвено одговорним предузећима кроз волонтерске акције и реализацију пројеката за подршку и унапређење квалитета живота грађана.