Служба за заштиту деце и младих

Службу за заштиту деце и младих чини седам стручних радника различитог профила занимања, од којих су пет водитеља случаја, супервозор и руководилац службе.

Широки је дијапазон рада са децом од рођења до њихове 26 – те године живота, укључујићи и рад са члановима њихових породица.

Посао је динамичан, захтева максимално ангажовање у свим областима рада са децом ,младима, њиховим породицама, а који се односи на:

  • Рад стручних радника са циљем заштите и збрињавања деце и младих без родитељског старања; заштита и збрињавање психо-физички ометене деце и младих и пружање психосоцијалне подршке родитељима; превентивне активности и заштита деце и младих са поремећајем у понашању; као и активности у раду са децм и младима и њиховим родитељима, у циљу заштите њихових законом утврђених права;
  • Организовање и спровођење старатељске заштите над малолетном децом без родитељског старања;
  • Врше се послови обраде за усвојење и води евиденција о деци подобној за усвојење и потенцијалним усвојиоцима;
  • Реализује се заштита и пружање психо-социјалне подршке кроз саветодавни рад и сарадњу са другим институцијама жртвама насиља у породици и жртвама трговине људима;
  • Пружа стручна и саветодавна помоћ деци и младима који су у сукобу или у ризику од сукоба са законом, као и породицама са поремећеним породичним односима;
  • Спроводи корективни надзор над вршењем родитељског права;
  • Учествује у поступцима који се воде пред надлежним судовима и другим органима;
  • Обављају се послови обраде хранитеља, са циљем непосредне бриге о деци без родитељског старања;

У оквиру рада службе поред редовне делатности спроводе се друге активности. У октобру месецу 2009.год. у Центру је отпочео са радом Клуб хранитеља који је замишљен као место за дружење, размену искустава и едукацију хранитеља који се непосредно брину о деци.

Активности у Клубу укључени су и хранитељи који још немају искуства о бризи деце без родитељског старања, а у циљу одржавања њихове мотивације. Сарадња међу хранитељима, размена искустава, промовисање хранитељства, едукација чланова, предавања, издавање публикација, сарадња са институцијама и организацијама сличне орјентације, организовање приредби, креативних радионица, екскурзија и излета за децу, а све у циљу пружања адекватне заштите деце без родитељског старања.

У плану је организовање и спровођење активности са ризичним групама деце и младих, укључујући и чланове примарних породица, а у сврху превентивног рада кроз упознавање са заштитом од различитих облика насиља у породици, имајући у виду све чешће, скоро свакодневне захтеве наших корисника за разним облицима заштите од насиља.