Стручна тела

У Центру се образују стална и повремена стручна саветодавна тела.

Стална тела су:

  • колегијум руководилаца;
  • колегијум службе;
  • стална комисија органа старатељства.

Повремена тела су стручни тимови.

Колегијум руководилаца је саветодавно тело директора и њиме управља директор.У раду колегијума учествују руководиоци свих организационих јединица. Колегијум помаже директору у доношењу управљачких одлука које се односе на унутрашњу организацију рада и мере за унапређење ефикасности и економичности у обављању посла.

Колегијум разматра општа питања и доноси закључке од значаја за унапређење стручног рада, додатног образовања запослених, унапређење положаја корисника, остваривање сарадње са другим установама и удружењима грађана и остваривању стручне сарадње и координације између организационих јединица.

Колегијум службе је стручно тело у чијем раду учествују руководилац, супервизор и водитељи случаја. Он разматра питања и доноси закључке од значаја за рад службе и унапређења стручних процедура у раду са корисницима.

Стална комисија органа старатељства формира се у складу са законом а ради извршења послова пописа и процене вредности имовине малолетних и пунолетних штићеника.

Стручни тим је повремено тело Центра за социјални рад. Њега чине супервизор, водитељ случаја, стручњаци посебних специјалности запослени у Центру аили и изван установе, односно из других установа и организација.

Стручни тим се формира одлуком руководиоца службе а на предлог супервизора или водитеља случаја.