Служба за управно-правне послове

Служба за управно-правне послове се бави следећим пословима:

  • управни послови који обухватају примену управно процесних правила у вођењу поступака и доношењу одлука у управним стваримачије је решавање законом поверено центру;
  • правни послови у вези са покретањем судских поступака из породичних односа, заштите права детета, односно права других неспособних лица (лишење родитељског права, оспоравање и утврђивање очинства, издржавање мал. лица, лишење пословне способност);
  • вођење евиденције и издавање уверења о штићеницима,издржаваним лицима,лицимапрема којима је извршено насиље у породици и лицима против којих је одређена меразаштите од насиља у породици,те о другим чињеницама о којима се води службена евиденција;
  • обављају послове информисања, правног саветовања, учешће у процени, планирању иреализацији услуга и мера социјалне и старатељске заштите у сарадњи са запосленимстручним радницима на пословима заштите деце и омладине, односно одраслих и старихлица;
  • послови примене и израде нацрта нормативних аката Центра.

Пријемна канцеларија се бави следећим пословима: пријем свих странака, вођење разговора, пријем свих захтева и анализа истих, попуњавање пријемног листа у коме се одређује категорија случаја и службе која ће поступати по захтеву.

Канцеларија за материјална давања се бави пословима утврђивања права на новчану социјалну помоћ.

Запослени:

Руководилац службе: Далибор Јелачић, дипл. правник
Стручни радници на управно-правним пословима: Бунџа Даница, дипл.правник
Станић Валентина, дипл.правник
Стручни радник на пословима социјалног рада у пријемној канцеларији: Витомировић Јербић Александра, соц.радник
Влајић Богдан, соц.радник
Францешко Снежана, дипл.соц радник
Стручни радници на пословима социјалног рада у канцеларији за материјална давања: Туфегџић Зора, соц.радник
Радници на административно-финансијским пословима: Крњаић Даница
Беадер Радмила
Мере превенције против вируса Ковид-19
Помоћ за старије
Србија против трговине људима

Календар

Септембар 2023

ПОН
УТО
СРЕ
ЧЕТ
ПЕТ
СУБ
НЕД
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
Events for 1 Септембар
Нема догађаја
Events for 2 Септембар
Нема догађаја
Events for 3 Септембар
Нема догађаја
Events for 4 Септембар
Нема догађаја
Events for 5 Септембар
Нема догађаја
Events for 6 Септембар
Нема догађаја
Events for 7 Септембар
Нема догађаја
Events for 8 Септембар
Нема догађаја
Events for 9 Септембар
Нема догађаја
Events for 10 Септембар
Нема догађаја
Events for 11 Септембар
Нема догађаја
Events for 12 Септембар
Нема догађаја
Events for 13 Септембар
Нема догађаја
Events for 14 Септембар
Нема догађаја
Events for 15 Септембар
Нема догађаја
Events for 16 Септембар
Нема догађаја
Events for 17 Септембар
Нема догађаја
Events for 18 Септембар
Нема догађаја
Events for 19 Септембар
Нема догађаја
Events for 20 Септембар
Нема догађаја
Events for 21 Септембар
Нема догађаја
Events for 22 Септембар
Нема догађаја
Events for 23 Септембар
Нема догађаја
Events for 24 Септембар
Нема догађаја
Events for 25 Септембар
Нема догађаја
Events for 26 Септембар
Нема догађаја
Events for 27 Септембар
Нема догађаја
Events for 28 Септембар
Нема догађаја
Events for 29 Септембар
Нема догађаја
Events for 30 Септембар
Нема догађаја

Најчешћа питања

Ко има права на социјалну помоћ?

Право на новчану социјалну помоћ припада појединцу, односно породици, који својим радом, приходима од имовине или из других извора остварују приход мањи од износа новчане социјалне помоћи утврђеног законом.

Како остварити права на туђу негу и помоћ?

Право на додатак за помоћ и негу другог лица има лице коме је због телесног или сензорног оштећења, интелектуалних потешкоћа или промена у здравственом стању неопходна помоћ и нега другог лица да би задовољило своје основне животне потребе. Преко центра за социјални рад право остварују деца, одрасла и остарела лица која нису остварила пензиона примања и инострани пензионери.

Како постати хранитељска породица?

Поступак почиње подношењем захтева у центру за социјални рад. Потребно је проћи обуку за хранитеље након чега се стиче подобност за бављење хранитељством.

Шта је потребно за смештај у дому?

Потребно је прикупити документацију за смештај у дом и поднети захтев за смештај у центру за социјални рад. Захтев се подноси у месно надлежном центру (надлежност се одређује по адреси из личне карте), а смештај се може остварити у било којој установи за смештај у Републици Србији.

Како добити помоћ у кући?

Потребно је, у центру за социјални рад, поднети захтев за утврђивање права на помоћ у кући.