Служба за управно-правне послове

Служба за управно-правне послове се бави следећим пословима:

  • управни послови који обухватају примену управно процесних правила у вођењу поступака и доношењу одлука у управним стваримачије је решавање законом поверено центру;
  • правни послови у вези са покретањем судских поступака из породичних односа, заштите права детета, односно права других неспособних лица (лишење родитељског права, оспоравање и утврђивање очинства, издржавање мал. лица, лишење пословне способност);
  • вођење евиденције и издавање уверења о штићеницима,издржаваним лицима,лицимапрема којима је извршено насиље у породици и лицима против којих је одређена меразаштите од насиља у породици,те о другим чињеницама о којима се води службена евиденција;
  • обављају послове информисања, правног саветовања, учешће у процени, планирању иреализацији услуга и мера социјалне и старатељске заштите у сарадњи са запосленимстручним радницима на пословима заштите деце и омладине, односно одраслих и старихлица;
  • послови примене и израде нацрта нормативних аката Центра.

Пријемна канцеларија се бави следећим пословима: пријем свих странака, вођење разговора, пријем свих захтева и анализа истих, попуњавање пријемног листа у коме се одређује категорија случаја и службе која ће поступати по захтеву.

Канцеларија за материјална давања се бави пословима утврђивања права на новчану социјалну помоћ.

Запослени:

Руководилац службе: Далибор Јелачић, дипл. правник
Стручни радници на управно-правним пословима: Бунџа Даница, дипл.правник
Станић Валентина, дипл.правник
Стручни радник на пословима социјалног рада у пријемној канцеларији: Витомировић Јербић Александра, соц.радник
Влајић Богдан, соц.радник
Францешко Снежана, дипл.соц радник
Стручни радници на пословима социјалног рада у канцеларији за материјална давања: Туфегџић Зора, соц.радник
Радници на административно-финансијским пословима: Крњаић Даница
Беадер Радмила