Становање уз подршку за младе

Становање уз подршку за младе који се осамостаљују је привремено становање деце и омладине без родитељског старања, у стану предвиђеном за ову намену, под сталним надзором Центра од 2007. године.

Становање уз подршку за младе који се осамостаљују првенствено обезбеђује помоћ младим пунолетним особама, које по престанку смештаја у установи социјалне заштите или хранитељској породици, не могу да се врате у биолошку или сродничку породицу, нити су у могућности да у том тренутку започну самосталан живот, али је извесно да ће уз одговарајућу припрему и подршку, у догледно време, моћи да живе самостално.

Ову услугу могу користити и:

  • младе особе узраста од 15 до 18 година, на смештају у установи социјалне заштите или хранитељској породици, за које се, с обзиром на започето школовање односно радно оспособљавање и личне потенцијале, може очекивати да ће се уз подршку, оспособити за самосталан живот пре или непосредно по стеченом пунолетству,
  • младе особе узраста од 15 до 18 година, које немају могућност да и даље живе у биолошким или сродничким породицама, као алтернатива смештају у установу социјалне заштите или у хранитељску породицу.

О праву на смештај у објекту за становање уз подршку за младе који се осамостаљују, решењем одлучује Центар за социјални рад, по службеној дужности, на основу налаза и стручног мишљења водитеља случаја и извештаја саветника за осамостаљивање. Корисници ће, на основу решења о смештају у овај објекат, са Центром закључити уговор о међусобним правима и обавезама.

Са младима смештеним у објекат за становање уз подршку за младе који се осамостаљују, ради, и за самосталан живот их постепено припрема, саветник за осамостаљивање.

Средства за трошкове становања (уобичајене режијске трошкове за стан те квадратуре), инвестиционо одржавање стана, и периодичну набавку опреме за домаћинство, обезбеђују се у буџету Града.

Уколико у неком периоду, нема корисника са сопствене територије, град Сремска Митровица може понудити смештај деци и омладини без родитељског старања из општина у окружењу.