Привремени смештај у сигурну кућу

„Сигурна кућа“ је специјализовано прихватилиште и прихватна станица за жене и децу жртве насиља у породици и жртве трговине људима.

Радом „Сигурне куће“ руководи Центар за социјални рад „Сава“ oд 2016. Године, а лиценцирање услуге је у поступку.

Корисницима услуга „Сигурне куће“ обезбеђује се смештај, исхрана, здравствена заштита, правна помоћ, саветовања и консултације, психосоцијална подршка, упућивање на оспособљавање за рад и повезивање са другим надлежним институцијама.

„Сигурна кућа“ се налази на тајној локацији на територији града Сремска Митровица.

Боравак жена и деце жртава насиља у породици и жртава трговине људима у „Сигурној кући“ може трајати до 6 месеци.

Време боравка у „Сигурној кући“, може бити продужено на основу заједничког мишљења Стручне службе Центра за социјални рад и стручних радника „Сигурне куће“.

О праву на смештај у „Сигурну кућу“, решава Центар за социјални рад, издавањем упута (Решења о признавању права) или Решења о одбијању захтева.

По доношењу упута (Решења о признавању права), о смештају у „Сигурну кућу“ и упознавања корисника са условима, могућностима и правилима живота у „Сигурној кући“, са корисником се склапа Уговор о боравку у „Сигурној кући“, којима се регулишу права и обавезе жена и деце жртава насиља у породици и жртава трговине људима, који користе услуге „Сигурне куће“

Центар за социјални рад донеће решење о одбијању захтева за смештај у „Сигурну кућу“ у случају:

 • тежег психијатријског обољења и суицидног понашања,
 • злоупотребе лекова, алкохола, и других опојних средстава,
 • и у осталим случајевима, у којима би , према мишљењу стручних радника „Сигурне куће“ пријем те особе директно угрозиo функционисање ове установе

Решењем Центра за социјални рад, може престати боравак у „Сигурној кући“, пре отклањања последица насталих трпљењем насиља или трговине људима, у случају:

 • насилног понашања корисника према другим корисницима или према радницима „Сигурне куће“,
 • злоупотребе лекова, алкохола или других опојних средстава,
 • уништавања, отуђивања и несавесног односа према имовини „Сигурне куће“,
 • распиривања националне верске, полне, политичке или друге врста мржње и нетрпељивости,
 • и у другим случајевима, у којима, по мишљењу стручних радника „Сигурне куће“ , није могућ даљи боравак корисника у овој установи, јер би тиме остали корисници били угрожени.

Стручни радници „Сигурне куће“, одмах по доласку жене и деце, жртава насиља у породици или жртава трговине људима, отварају досије за сваког корисника, и у њега редовно уносе све релевантне податке и запажања.

Стручни тим, састављен од радника „Сигурне куће“ и стручних радника Центра за социјални рад, дужан је да пружи сву потребну помоћ и подршку женама и деци корисницима „Сигурне куће“, у погледу:

 • одласка на лекарске прегледе ради утврђивања психо-физичког стања
 • успостављања или савладавања радних способности,
 • контаката са надлежном Полицијском управом и надлежним тужилаштвом,
 • пружање правне помоћи,
 • укључивање жртава у индивидуалне или групне терапије,
 • проналажење адекватног смештаја,
 • контаката са надлежним предшколским или школским установама.

„Сигурна кућа“ је обезбеђена видео надзором и физичким обезбеђењем. О сигурности корисника и радника „Сигурне куће“, брину физичко обезбеђење и дежурне службе Полицијске управе Сремска Митровица.

Правила понашања, права и обавезе корисника услуга „Сигурне куће“, детаљно су прописана Кућним редом „Сигурне куће“, који доноси Центар за социјални рад“Сава“ а који је саставни део Уговора, који се закључује између Центра за социјални рад и корисника. Са кућним редом сваки корисник услуга „Сигурне куће“ упознаје се пре потписивања Уговора. Кућни ред мора бити истакнут на огласној табли или на неком другом видном месту унутар „Сигурне куће, и његова правила морају поштовати сви корисници, као и стручна или позвана лица док су у „Сигурној кући“.

Рад „Сигурне куће“ финансира се из буџета Града Сремска Митровица, донација и средстава других општина и градова, уколико су њихови грађани користили услуге „Сигурне куће“. Трошкове смештаја корисника из других општина и градова са територије Републике Србије, сносе њихове локалне самоуправе и биће обрачунати по важећем ценовнику Министарства рада запошљавања и социјалне политике, за месец у коме су били корисници услуга „Сигурне куће“.