Привремени смештај у сигурну кућу

„Сигурна кућа“ је специјализовано прихватилиште и прихватна станица за жене и децу жртве насиља у породици и жртве трговине људима.

Радом „Сигурне куће“ руководи Центар за социјални рад „Сава“ oд 2016. Године, а лиценцирање услуге је у поступку.

Корисницима услуга „Сигурне куће“ обезбеђује се смештај, исхрана, здравствена заштита, правна помоћ, саветовања и консултације, психосоцијална подршка, упућивање на оспособљавање за рад и повезивање са другим надлежним институцијама.

„Сигурна кућа“ се налази на тајној локацији на територији града Сремска Митровица.

Боравак жена и деце жртава насиља у породици и жртава трговине људима у „Сигурној кући“ може трајати до 6 месеци.

Време боравка у „Сигурној кући“, може бити продужено на основу заједничког мишљења Стручне службе Центра за социјални рад и стручних радника „Сигурне куће“.

О праву на смештај у „Сигурну кућу“, решава Центар за социјални рад, издавањем упута (Решења о признавању права) или Решења о одбијању захтева.

По доношењу упута (Решења о признавању права), о смештају у „Сигурну кућу“ и упознавања корисника са условима, могућностима и правилима живота у „Сигурној кући“, са корисником се склапа Уговор о боравку у „Сигурној кући“, којима се регулишу права и обавезе жена и деце жртава насиља у породици и жртава трговине људима, који користе услуге „Сигурне куће“

Центар за социјални рад донеће решење о одбијању захтева за смештај у „Сигурну кућу“ у случају:

 • тежег психијатријског обољења и суицидног понашања,
 • злоупотребе лекова, алкохола, и других опојних средстава,
 • и у осталим случајевима, у којима би , према мишљењу стручних радника „Сигурне куће“ пријем те особе директно угрозиo функционисање ове установе

Решењем Центра за социјални рад, може престати боравак у „Сигурној кући“, пре отклањања последица насталих трпљењем насиља или трговине људима, у случају:

 • насилног понашања корисника према другим корисницима или према радницима „Сигурне куће“,
 • злоупотребе лекова, алкохола или других опојних средстава,
 • уништавања, отуђивања и несавесног односа према имовини „Сигурне куће“,
 • распиривања националне верске, полне, политичке или друге врста мржње и нетрпељивости,
 • и у другим случајевима, у којима, по мишљењу стручних радника „Сигурне куће“ , није могућ даљи боравак корисника у овој установи, јер би тиме остали корисници били угрожени.

Стручни радници „Сигурне куће“, одмах по доласку жене и деце, жртава насиља у породици или жртава трговине људима, отварају досије за сваког корисника, и у њега редовно уносе све релевантне податке и запажања.

Стручни тим, састављен од радника „Сигурне куће“ и стручних радника Центра за социјални рад, дужан је да пружи сву потребну помоћ и подршку женама и деци корисницима „Сигурне куће“, у погледу:

 • одласка на лекарске прегледе ради утврђивања психо-физичког стања
 • успостављања или савладавања радних способности,
 • контаката са надлежном Полицијском управом и надлежним тужилаштвом,
 • пружање правне помоћи,
 • укључивање жртава у индивидуалне или групне терапије,
 • проналажење адекватног смештаја,
 • контаката са надлежним предшколским или школским установама.

„Сигурна кућа“ је обезбеђена видео надзором и физичким обезбеђењем. О сигурности корисника и радника „Сигурне куће“, брину физичко обезбеђење и дежурне службе Полицијске управе Сремска Митровица.

Правила понашања, права и обавезе корисника услуга „Сигурне куће“, детаљно су прописана Кућним редом „Сигурне куће“, који доноси Центар за социјални рад“Сава“ а који је саставни део Уговора, који се закључује између Центра за социјални рад и корисника. Са кућним редом сваки корисник услуга „Сигурне куће“ упознаје се пре потписивања Уговора. Кућни ред мора бити истакнут на огласној табли или на неком другом видном месту унутар „Сигурне куће, и његова правила морају поштовати сви корисници, као и стручна или позвана лица док су у „Сигурној кући“.

Рад „Сигурне куће“ финансира се из буџета Града Сремска Митровица, донација и средстава других општина и градова, уколико су њихови грађани користили услуге „Сигурне куће“. Трошкове смештаја корисника из других општина и градова са територије Републике Србије, сносе њихове локалне самоуправе и биће обрачунати по важећем ценовнику Министарства рада запошљавања и социјалне политике, за месец у коме су били корисници услуга „Сигурне куће“.

Мере превенције против вируса Ковид-19
Помоћ за старије
Србија против трговине људима

Календар

ПОН
УТО
СРЕ
ЧЕТ
ПЕТ
СУБ
НЕД
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
Events for 1 Мај
Нема догађаја
Events for 2 Мај
Нема догађаја
Events for 3 Мај
Нема догађаја
Events for 4 Мај
Нема догађаја
Events for 5 Мај
Нема догађаја
Events for 6 Мај
Нема догађаја
Events for 7 Мај
Нема догађаја
Events for 8 Мај
Нема догађаја
Events for 9 Мај
Нема догађаја
Events for 10 Мај
Нема догађаја
Events for 11 Мај
Нема догађаја
Events for 12 Мај
Нема догађаја
Events for 13 Мај
Нема догађаја
Events for 14 Мај
Нема догађаја
Events for 15 Мај
Нема догађаја
Events for 16 Мај
Нема догађаја
Events for 17 Мај
Нема догађаја
Events for 18 Мај
Нема догађаја
Events for 19 Мај
Нема догађаја
Events for 20 Мај
Нема догађаја
Events for 21 Мај
Нема догађаја
Events for 22 Мај
Нема догађаја
Events for 23 Мај
Нема догађаја
Events for 24 Мај
Нема догађаја
Events for 25 Мај
Нема догађаја
Events for 26 Мај
Нема догађаја
Events for 27 Мај
Нема догађаја
Events for 28 Мај
Нема догађаја
Events for 29 Мај
Нема догађаја
Events for 30 Мај
Нема догађаја
Events for 31 Мај
Нема догађаја

Најчешћа питања

Ко има права на социјалну помоћ?

Право на новчану социјалну помоћ припада појединцу, односно породици, који својим радом, приходима од имовине или из других извора остварују приход мањи од износа новчане социјалне помоћи утврђеног законом.

Како остварити права на туђу негу и помоћ?

Право на додатак за помоћ и негу другог лица има лице коме је због телесног или сензорног оштећења, интелектуалних потешкоћа или промена у здравственом стању неопходна помоћ и нега другог лица да би задовољило своје основне животне потребе. Преко центра за социјални рад право остварују деца, одрасла и остарела лица која нису остварила пензиона примања и инострани пензионери.

Како постати хранитељска породица?

Поступак почиње подношењем захтева у центру за социјални рад. Потребно је проћи обуку за хранитеље након чега се стиче подобност за бављење хранитељством.

Шта је потребно за смештај у дому?

Потребно је прикупити документацију за смештај у дом и поднети захтев за смештај у центру за социјални рад. Захтев се подноси у месно надлежном центру (надлежност се одређује по адреси из личне карте), а смештај се може остварити у било којој установи за смештај у Републици Србији.

Како добити помоћ у кући?

Потребно је, у центру за социјални рад, поднети захтев за утврђивање права на помоћ у кући.