Право на једнократну помоћ

Право на једнократну помоћ, обезбеђује се лицу (односно породици) које се изненада или тренутно нађе у стању социјалне потребе.

Једнократна помоћ може бити новчана или у натури.

Висину једнократне помоћи утврђује Центар за социјални рад, ценећи тренутну ситуацију у којој се подносилац захтева налази.

Једнократна помоћ не може бити већа од просечне зараде по запосленом остварене у граду Сремска Митровица, у месецу који претходи месецу у коме се врши исплата.

Једнократна помоћ може се исплатити једном или више пута у току године, у зависности од стања у коме се лице или његова породица налазе.Једнократна помоћ може се исплатити једном или више пута у току године, у зависности од стања у коме се лице или његова породица налазе.

Право на једнократна помоћ, остварује се на основу поднетог захтева.

Захтев се подноси Центру за социјални рад, заједно са осталом документацијом, која је по оцени Центра, неопходна за решавање поднетог захтева.