Savetovalište za brak i porodicu

Savetovalište za brak i porodicu je osnovano 06.06.2005. godine i ova usluga je besplatna.

*porodična psihoterapija je posebna usluga koja se pruža u okviru savetovališta za brak i porodicu CSR.

Porodična terapija je psihoterapijski pristup usmeren na promenu odnosa unutar porodice i promenu u okviru drugih interpersonalnih sistema, u cilju otklanjanja problema koji ometaju funkcionisanje porodice i njenih članova. Porodična terapija je psihoterapijski pristup koji je usmeren ka očuvanju i unapređenju porodičnog života. Fokus terapijskog procesa je na identifikaciji porodičnih snaga, sagledavanju pozitivnih aspekata porodičnog sistema u celini, pri čemu se porodična kriza koristi kao prilika za učenje, menjanje i njeno prevazilaženje.

Korisnici usluge mogu biti svi građani, porodice raznih veličina, konfiguracija, verovanja i kultura.

Porodična psihoterapija ima veoma široku primenu u različitim oblastima kao što su zdravstveni sistem,socijalna zaštita, obrazovanje.

Porodična psihoterapija svrstava se, zajedno sa savetovanjem i medijacijom u grupu psihosocijalnih usluga.

Porodična terapija u CSR primenjuje se kao klasična porodična psihoterapija sa parovima, porodicama ili pojedincima usmerena na razrešavanje problema koji ometaju njihovo funkcionisanje i unapređenju kvaliteta porodičnog života.

Principi porodične terapije su: dobrovoljnost, odgovornost, poverljivost, poštovanje klijenata, odgovornost klijenta za donošenje odluka,orijentisanost na snage i donošenje odluka.

Uslugu porodične psihoterapije pružaju porodični psihoterapeuti, zaposleni u savetovalištu.

Terapijske seanse se unapred zakazuju uz dogovor psihoterapeuta i klijenata.

Način raspolaganja podacima o klijentima mora da bude strogo usklađen sa principom poverljivosti (zakon o zaštiti podataka oličnosti i etički kodeks psihoterapije). Ne smeju se navoditi imena klijenata, imena dece, vrsta problema zbog koga dolaze, njihove adrese, brojevi telefona i sl.

Porodice imaju pravo da se ne identifikuju, te insistiraju na apsolutnoj anonimnosti, i u takvim situacijama porodice imaju pravo na uslugu.

U savetovalištu su angažovana dva stručna radnika sa visokom stručnom spremom i to dipl. Socijalni radnik i psiholog. Socijalni radnik je završio četvorogodišnju edukaciju iz sistemske porodične terapije u institutu za mentalno zdravlje u beogradu. Psiholog je završila edukaciju iz medijacije i stekla znanja i veštine –medijatora.

Savetovalište pruža konsultativne, savetodavno-terapijske i usluge medijacije. Bez obzira na razlog dolaska klijenta, vrstu problema i indikacije, sa svima će biti obavljen razgovor u skladu sa principima savremenog socijalnog rada.

*U okviru savetovališta za brak i porodicu, pruža se i usluga medijacije. Medijacija kao način razrešenja sukoba pokazala se efikasna i uspešna u radu sa:

  • porodicama sa poremećenim porodičnim odnosima, koje žele i imaju kapacitete da sukobe razreše mirnim putem.
  • roditeljima kojima je nakon brakorazvodnog spora potrebna pomoć u postizanju dogovora oko viđanja dece.
  • porodicama sa starim i odraslim članovima koji su u sukobu zbog imovinskih i novčanih pitanja.
  • roditeljima u prevazilaženju razvojnih problema dece, sa posebnim akcentom na probleme u adolescenciji.
  • individualnog savetodavnog rada sa žrtvama nasilja u porodici, na pružanju pomoći da prevaziđu traume nastale kao posledica nasilja, na izgrađivanju samopouzdanja i samopoštovanja.

U cilju promocije humanih vrednosti kao i jačanja društvene svesti o potrebi kvalitetnije i obuhvatnije podrške savremenoj porodici, savetovalište sarađuje sa institucijama u zajednici, kao i sa društveno odgovornim preduzećima kroz volonterske akcije i realizaciju projekata za podršku i unapređenje kvaliteta života građana.