Služba za zaštitu dece i mladih

Službu za zaštitu dece i mladih čini sedam stručnih radnika različitog profila zanimanja, od kojih su pet voditelja slučaja, supervozor i rukovodilac službe.

Široki je dijapazon rada sa decom od rođenja do njihove 26 – te godine života, uključujići i rad sa članovima njihovih porodica.

Posao je dinamičan, zahteva maksimalno angažovanje u svim oblastima rada sa decom ,mladima, njihovim porodicama, a koji se odnosi na:

  • Rad stručnih radnika sa ciljem zaštite i zbrinjavanja dece i mladih bez roditeljskog staranja; zaštita i zbrinjavanje psiho-fizički ometene dece i mladih i pružanje psihosocijalne podrške roditeljima; preventivne aktivnosti i zaštita dece i mladih sa poremećajem u ponašanju; kao i aktivnosti u radu sa decm i mladima i njihovim roditeljima, u cilju zaštite njihovih zakonom utvrđenih prava;
  • Organizovanje i sprovođenje starateljske zaštite nad maloletnom decom bez roditeljskog staranja;
  • Vrše se poslovi obrade za usvojenje i vodi evidencija o deci podobnoj za usvojenje i potencijalnim usvojiocima;
  • Realizuje se zaštita i pružanje psiho-socijalne podrške kroz savetodavni rad i saradnju sa drugim institucijama žrtvama nasilja u porodici i žrtvama trgovine ljudima;
  • Pruža stručna i savetodavna pomoć deci i mladima koji su u sukobu ili u riziku od sukoba sa zakonom, kao i porodicama sa poremećenim porodičnim odnosima;
  • Sprovodi korektivni nadzor nad vršenjem roditeljskog prava;
  • Učestvuje u postupcima koji se vode pred nadležnim sudovima i drugim organima;
  • Obavljaju se poslovi obrade hranitelja, sa ciljem neposredne brige o deci bez roditeljskog staranja;

U okviru rada službe pored redovne delatnosti sprovode se druge aktivnosti. U oktobru mesecu 2009.god. u Centru je otpočeo sa radom Klub hranitelja koji je zamišljen kao mesto za druženje, razmenu iskustava i edukaciju hranitelja koji se neposredno brinu o deci.

Aktivnosti u Klubu uključeni su i hranitelji koji još nemaju iskustva o brizi dece bez roditeljskog staranja, a u cilju održavanja njihove motivacije. Saradnja među hraniteljima, razmena iskustava, promovisanje hraniteljstva, edukacija članova, predavanja, izdavanje publikacija, saradnja sa institucijama i organizacijama slične orjentacije, organizovanje priredbi, kreativnih radionica, ekskurzija i izleta za decu, a sve u cilju pružanja adekvatne zaštite dece bez roditeljskog staranja.

U planu je organizovanje i sprovođenje aktivnosti sa rizičnim grupama dece i mladih, uključujući i članove primarnih porodica, a u svrhu preventivnog rada kroz upoznavanje sa zaštitom od različitih oblika nasilja u porodici, imajući u vidu sve češće, skoro svakodnevne zahteve naših korisnika za raznim oblicima zaštite od nasilja.