Заштита од насиља у породици

У последње време сведоци смо пораста насиља у породици, тако да се корисници из категорије одраслих и старих лица све више суочавају са овим проблемом.

Служба се, заједно у сарадњи са партнерским институцијама труди да пружи организовани одговор за спречавање насиља у породици и његових последица.

Насиље може да се јави у више облика и то као:

 • Физичко – које подразумева намерну употребу физичке силе која може да изазове бол, повреду, па чак и смрт (гурање, ударање, чупање, шутирање и сл.);
 • Сексуално – која подразумева сваки сексуални акт без сагласности или могућности избора жртве, услед немоћи, инвалидитета, када није у могућности да се сагласи и сл.
 • Психичко/Емоционално – која подразумева сваку врсту узнемиравања, вређања, омаловажавања, претњи, застрашивања, игнорисање, викање, псовање, окривљавање, исмевање;
 • Економско – које подразумева неједнаку доступност заједничким ресурсима, забрану рада, принудни рад и експлоатацију, узимање новца, злоупотребу или покушај злоупотребе имовине, одузимање новца, не дозвољавање приступа заједничким средствима и сл.

Центар за социјални рад у погледу заштите жртве и спречавања насиља у породици, обавља следеће послове:

 • Пружа психосоцијалну подршку, врши процену потреба и планира услуге у циљу заштите од насиља у породици
 • Правна помоћ
 • Информише жртве о њиховим правима и упућује их на друге службе у заједници
 • Сарађује са другим службама и институцијама у заједници
 • Обезбеђује ургентан смештај код сродника, породични смештај или смештај у сигурну кућу
 • Покреће поступке код надлежног суда за изрицање мере заштита од насиља у породици
 • Учествује у кривичном поступку и на захтев суда или тужилаштва доставља налаз и стручно мишљење
 • Покреће друге поступке када је за то овлашћен
 • Учествује у раду координационог тела за борбу против насиља у породици