Zaštita od nasilja u porodici

U poslednje vreme svedoci smo porasta nasilja u porodici, tako da se korisnici iz kategorije odraslih i starih lica sve više suočavaju sa ovim problemom.

Služba se, zajedno u saradnji sa partnerskim institucijama trudi da pruži organizovani odgovor za sprečavanje nasilja u porodici i njegovih posledica.

Nasilje može da se javi u više oblika i to kao:

 • Fizičko – koje podrazumeva namernu upotrebu fizičke sile koja može da izazove bol, povredu, pa čak i smrt (guranje, udaranje, čupanje, šutiranje i sl.);
 • Seksualno – koja podrazumeva svaki seksualni akt bez saglasnosti ili mogućnosti izbora žrtve, usled nemoći, invaliditeta, kada nije u mogućnosti da se saglasi i sl.
 • Psihičko/Emocionalno – koja podrazumeva svaku vrstu uznemiravanja, vređanja, omalovažavanja, pretnji, zastrašivanja, ignorisanje, vikanje, psovanje, okrivljavanje, ismevanje;
 • Ekonomsko – koje podrazumeva nejednaku dostupnost zajedničkim resursima, zabranu rada, prinudni rad i eksploataciju, uzimanje novca, zloupotrebu ili pokušaj zloupotrebe imovine, oduzimanje novca, ne dozvoljavanje pristupa zajedničkim sredstvima i sl.

Centar za socijalni rad u pogledu zaštite žrtve i sprečavanja nasilja u porodici, obavlja sledeće poslove:

 • Pruža psihosocijalnu podršku, vrši procenu potreba i planira usluge u cilju zaštite od nasilja u porodici
 • Pravna pomoć
 • Informiše žrtve o njihovim pravima i upućuje ih na druge službe u zajednici
 • Sarađuje sa drugim službama i institucijama u zajednici
 • Obezbeđuje urgentan smeštaj kod srodnika, porodični smeštaj ili smeštaj u sigurnu kuću
 • Pokreće postupke kod nadležnog suda za izricanje mere zaštita od nasilja u porodici
 • Učestvuje u krivičnom postupku i na zahtev suda ili tužilaštva dostavlja nalaz i stručno mišljenje
 • Pokreće druge postupke kada je za to ovlašćen
 • Učestvuje u radu koordinacionog tela za borbu protiv nasilja u porodici